AČIŪ...

Nikolajus Rerichas apie Mokytojo svarbą

http://raimundasbakutis.blogspot.com/2014/06/nikolajus-rerichas-apie-mokytoja-ir.html?spref=fb

Mokytojas yra tas Žmogus, kuris pastoviai stengiasi išugdyti žmogiškąsias savybes – orumą, savigarbą, padorumą; kas gi, jei ne Mokytojas, papasakos jaunajai kartai apie Grožį, Kūrybą ir didvyriškumą; kas mokys pažinti Pasaulį? Iš tiesų, iš Mokytojų Mes reikalaujame pačių tauriausių savybių; Mes reikalaujame aukščiausios žinių kokybės, nenutrūkstančios veiklos, pastovaus atsinaujinimo, ir tuo pačiu metu nesirūpiname, kad šie reikalavimai būtų pakankamai aprūpinti. Mokytojo vardas garbingas, bet ir jo našta sunki: reikia išlaikyti didžiulę įtampą ir Ramybę, pastoviai perteikti žinojimo džiaugsmą jaunimui, kuris žengia į Gyvenimą pilnas šviesių siekių ir aukštų idėjų.
Mokytojo sąvoka išlieka ilgam, net baigus Mokyklą. Kaip džiugu, jei visą Gyvenimą Mes galime išsaugoti Meilę ir Pagarbą mūsų pirmiesiems Mokytojams-vedliams. Jei suaugusieji, buvę vakarykščiai mokiniai, suprastų, kad jų mylimi Mokytojai nepelnytai kentė nepriteklių ir įvairius sunkumus, jų širdyse prabustų prisnūdę Meilės ir draugiškumo jausmai, kuriuos įtvirtino Mokykla. Norint, kad visuomenė įgautų teisingus Kultūros pagrindus, reikia rūpintis švietimo sistema kaip pačia švenčiausia ir tauriausia misija.
Jei ramiais ir sočiais valstybės gyvavimo metais pedagogų buities gerėjimas yra normalus procesas, tai materialinių ir dvasinių krizių metu švietimo darbuotojus reikia saugoti ir apsaugoti ypatingai. Švietimo pagrindų apsaugojimas turi būti vienu pirmųjų Kultūros Lygos uždavinių. Be dėmesio švietimui Kultūros Lygos veikla tampa yra kaip ir betikslė. Apsijungti galima vardan Žinių, Grožio ir nuoširdaus bendradarbiavimo. Todėl kiekvienas Kultūros Lygos darbuotojas savo veiklos rate privalo išskirtinį dėmesį sutelkti švietimui. Nesiteisinkime, kad švietimas vis tik egzistuoja ir Mokytojai kažkaip išgyvena – šito maža. Kiekvienoje pažangioje Valstybėje švietimas turi klestėti, o Mokytojai turi būti pilnai aprūpinti materialiai. Jei kiekvienas pagal savo galimybes parems švietimą, tai užtikrinu Jus, daug gero bus padaryta vardan tikro valstybingumo.
Gėda Valstybei, kurioje skursta Mokytojai. Gėda tiems, kurie žino, kad jų Vaikus moko vargstantis Mokytojas. Tai ne tik gėda Tautai, nesirūpinančiai savo ateities kartų Mokytojais, bet tai parodo ir žemą tos šalies kultūrinį lygį. Ar galima atiduoti mokyti savo Vaikus prislėgtam Žmogui? Ar gi galima pamiršti, kokius spindulius skleidžia vargas? Ar galima mokytojavimą laikyti menkaverčiu užsiėmimu? Ar gali dvasiškai prašviesėti Vaikas, jei Mokykla bus ta vieta, kur jis žeminamas ir skriaudžiamas? Ar gi galima sukurti ką nors nauja, kai aplink griežia dantimis? Ar gi gali užsidegti širdis troškimais, kai Dvasia prislopinta?
Taip sakau, ir tai kartoju, kad Tauta, pamiršusi Mokytoją, užmiršo savo ateitį. Nepraleiskime džiaugsmingos ateities kūrimo akimirkos ir pasirūpinkime, kad kuriant prioritetus Mokytojas taptų pačiu vertingiausiu Valstybės asmeniu. Ateina laikas, kai Dvasia turi įgauti tikrąjį žinojimą.
Bet koks Gelbėtojo, Mokytojo ar Didvyrio sumenkinimas veda į sulaukėjimą ir paskandina chaose. Chaosas visai šalia, kad jį pajusti, nereikia perplaukti vandenyno. Sunku išaiškinti, kad sulaukėjimas prasideda nuo smulkmenų. Kai pamintas iškilmingumas, išbarstyti žinojimo ir nuoširdumo perlai, kas belieka? Galima prisiminti, kaip buvo pasityčiota iš Kristaus Aukos. Ar gi po to Pasaulis dar labiau nesulaukėjo? Galima stebėti visuotiną menkėjimą – ir tai labai baisu.
O Jėga artinasi – ir tai sveikintina, kad tik nesunaikintų jos visuotinis irimo procesas. Nepamirškime to Didžiosiomis Dienomis!
Galima įsivaizduoti, koks gražus gali būti Žmonių bendravimas, kai jų širdys pripildytos svajų. Nesakysiu – negalima ar neįmanoma. Jėga sustiprina, o Šviesa – prašviesina. Kad tik suprastume, kas yra Šviesa ir Jėga? Jau juokiasi tas, pasislėpęs tamsoje. Kas gali būti baisiau už kvatojimą tamsoje! Bet Šviesa bus su tuo, kas jos siekia!
AČIŪ... · Moteris · Visi įrašai · Šeima

Išminties perdavimas per gimimo liniją. Padėka mamoms

Передача мудрости по Роду

Мы способны передать талант быть женщиной своим дочерям и внучкам.

Мудрость – это одно из состояний женщины, которое напитывается Родовым Древом. Когда мы отказываемся, не принимаем опыт своей матери (например, говорим: я никогда не буду такой, как ты!) мы отрезаем себя от опыта, который собирали и накапливали женщины в нашем Роду.

Умение слушать старших – это не пережиток прошлого. Это мудрость прислушаться к мнению тех, кто прожил на земле много лет. Почему нам сделать это трудно? Мы застряли в сценарии борьбы, нам надоело быть связанными родителями. И мы не находим иного выхода, как разорвать связи, как отказаться от опыта. Мы готовы набивать шишки – мы хотим быть всех умнее…

Как выглядит женщина без поддержки Рода? Она не может воспользоваться мудростью поколений, которые жили до нее. А так как влияние Рода есть независимо от нашего желания, то нерешенные проблемы будут стучаться в дверь.

Как принять дар мудрости от Рода?

ПРАКТИКА.
Для этого нужно выстроить отношения с мамой. Простить и поблагодарить ее за ДАР жизни.

Далее отследите, если в вашем Роду есть женщины, которых отвергли: пьющие, одинокие, с тяжелыми болезнями…Ваша задача – мысленно пригласить каждую в пространство вашего Рода. Поблагодарить за тот опыт, которые их души взяли в этой земной жизни.

Напишите имена всех женщин Рода в столбик, начиная с мамы, и напротив каждого имени, напишите что-нибудь хорошее о каждой женщине. Далее прочитайте список, произнося следующее:
Пример: бабушка Наталья – благодарю тебя за дар Мудрости. Я вижу сердцем, что ты добрая и заботливая. Ты помогала всем своим детям, прошла войну.
Мама – благодарю тебя за дар Мудрости. Я вижу сердцем, что ты любишь меня. Ты подарила мне жизнь.

Опишите так всех женщин Рода, каких вспомните.
Важно: вы не должны испытывать осуждения, отвращения и гордыни.
Отдайте каждой женщине дань уважения и любви.

Ольга Глазунова

AČIŪ... · Ugdymas · Šeima

Tėvai ir vaikai. Auklėjimas pavyzdžiu ir atmosfera. Dėkingumas

Все люди: мальчики и девочки, мужчины и женщины, – воспитываются образами. Образами и атмосферой. Это как рассол и огурцы: какой рассол сделать, такие огурцы и выйдут. Поэтому где мы воспитывались, тем мы и пропитались.

И при этом наша задача – не сказать «ужас, как меня родители воспитали». Очень важно помнить, что мы сюда вошли не просто так. Мы с вами пришли в этот мир с математической точностью, прямо в тот день, в тот час, в ту семью, и в другую мы никак не могли войти.Потому что это наше представление о счастье и наше осознание любви, и это тот урок, который мы должны принять и изучить. И поэтому мы никак не обижаемся, мы, наоборот, всячески благодарим, что родители вообще впустили нас в этот мир. Если бы не они, меня никто бы и не впустил.

Поэтому чувство благодарности – это главное чувство, которое открывает все остальные отношения. Если у вас нет благодарности к родителям, то забудьте о личной жизни, забудьте о здоровых детях. Это главная иллюзия этого мира. Мы должны проявить чувство благодарности к тем, кто нас привел.

Поэтому если меня так воспитали и если я пришла именно туда и к тем родителям, то кто теперь должен меняться? Я сама. Только я. Никто больше не ответственен за это событие.

Марина Таргакова,
из семинара «Как превратиться из лягушки в царевну»

AČIŪ... · Gyvenimas, Mistika · Kūrybingos idėjos · Sodyba

Mamai

regiu tave, o nuostabi Dievaite,esi mama man. Graži, linksma, gera ir išmintinga, mylinti mane ir visą Žemę.Tu – Dievo atspindys šiame pasauly, esi dukra Jo, o Jis tau Tėvas. Jauti jo tvarką, ja tu gyveni. Bendram ryšy, supratime Jūs kuriate pasaulį man, ir mums visiems. Kuri tu meilės erdvę amžiną, didingą, gyvybės pilną ir darnos. Kuri joje svajas meilingas apie mane ir brolius, sesutes. Pasaulis per tavas svajas meilingas tampa galinga mylinčia erdve. Žavisi šia erdve Visatos amžinos esybės.
Tiesiu rankas į švytinčią tave, tavimi gėriuosi. Man gera tavo mylinčiam glėby. Esi laimingos giminės kūrėja, šalia tavęs mylimasis, tave mylinti antra sielos puselė. Tu padarei laimingu jį, o jis tave. Jūsų darnioj kūryboj dalyvauja mūsų visų Tėvas., kartu jūs kuriate darniai mane, ir brolius, sesutes ir vaizdinius pasaulių nuostabių. Esi laiminga, mylima, nes mylinti pati. Į šį pasaulį per tave ateina daug gražių dalykų. Myliu tave, tavim gėriuosi, patinka man tavieji kūriniai, kuriuos sukūrėte su meilė ir įkvėpimu man ir mums visiems, ir Žemei , ir pasauliui.

Žodžiai Aldonos Matonytės

AČIŪ... · Citatos

Gimtadienis. Metų revizija [RU]

Очень уважаю Вячеслава Полунина! Мне близко его миропонимание!

“…У меня есть закон – называется “ноги в воду“. Каждые три-пять лет надлежит сесть на берегу реки, опустить ноги в воду, ничего не делать, сидеть и думать: что ты сделал за эти годы? Зачем? Нужно ли это было делать? Куда ты идешь?.. Каждые три-пять лет нужно сворачивать. Обновление, понимаешь? Ты не можешь все время идти вот так … Даже если идешь к какой-то определенной цели, то идти нужно вот так -рука выписывает змеиный зигзаг.
Идти все время по одной дороге скучно, неинтересно, неправильно. Ужас повторения: здесь уже сидел, здесь лежал, с этим пил, с этим ел, с этим плясал. Невозможно. Словом, ты должен устраивать себе ревизию: счастлив ты или нет. Этот самоконтроль регулярная, обязательная процедура. Как умывание. И если ты чувствуешь на теле чесотку несчастья – ее необходимо устранить.
То есть нужно понять, что именно и в каком месте неправильно, это раз. И найти в себе силы сделать из этого места шаг – это два. А это всегда очень больно. Очень непросто. И абсолютно необходимо!

Вячеслава Полунин